Algemene voorwaarde boeking Tovenaar Nelius

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) en opdrachtgevers betreffende optredens.
Offertes
Een offerte is alleen bindend als deze door beide partijen voor akkoord is ondertekend
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk of per e-mail bevestigd zijn door Jan Cornelis (Tovenaar Nelius). De offertes houden geen enkele verbintenis in namens Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) en zijn geldig gedurende 14 dagen.
Als de klant een voorschot heeft betaald voor een offerte, betekent dit dat hij de offerte en de algemene verkoopsvoorwaarden aanvaard.
Draagwijdte – bewijsovereenkomst
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen op de voorzijde van offertes of facturen van Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen.
Deze algemene voorwaarden hebben altijd voorrang op de eigen aankoopvoorwaarden van de klant. De aanvaarding van een factuur of offerte geldt als aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden.
Boekingen – Leveringen – Uitvoeringen
Elke boeking is slechts bindend na schriftelijke bevestiging door beide partijen, en hierin wordt gevraagd een voorschot te betalen voor een bepaalde datum, bij niet betalen van het voorschot voor deze datum wordt het optreden geannuleerd.
Facturatie
Elke factuur van Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) wordt vermoed ontvangen te zijn binnen 3 dagen na factuurdatum, behoudens tegenbewijs van de medecontractant.
Elke factuur van Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) wordt geacht aanvaard te zijn, indien de medecontractant niet binnen de acht dagen geprotesteerd heeft. Op straffe van verval dient dit protest bij aangetekende brief te gebeuren.
Alle facturen zijn te betalen contant en zonder korting, tenzij anders vermeld op de facturen.
Indien wij bij niet tijdige betaling een betalingsherinnering moeten sturen zal er 35 euro extra aan administratiekosten aangerekend worden.
Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd worden met de normale en gangbare intrest door de banken voor kaskrediet gevraagd van de vervaldag tot de dag van betaling. Bovendien zal ten titel van schadevergoeding een som van 10% der verschuldigde bedragen aangerekend worden aan de in gebreke gebleven debiteur met een minimumbedrag van € 150,00. Optredens waar een offerte voor gemaakt is worden pas geboekt en /ofgestart als het voorschot in ons bezit is.
Annulering en contractbreuk door opdrachtgever
I
ndien een optreden niet plaats kan vinden, of moet worden afgebroken of onderbroken vanwege slechte weersomstandigheden of andere gevaarlijke of bedreigende omstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van de artiest en de opdrachtgever, waar in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van de artiest doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen. De opdrachtgever heeft het recht een boeking voor een optreden per mail of aangetekend schrijven aan Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) te annuleren. De kosten voor de opdrachtgever bij annulering van een boeking zijn: * van 3 maanden tot 4 weken voor de datum = 50% van het boekings-bedrag * van 4 weken tot de boekings-datum = 90% van het boekings-bedrag * Op de dag van het optreden = 100 % van het boekings-bedrag Bij annulering door overmacht vb. door bewijsbaar ziekte of overlijden rekent Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) geen annuleringskosten aan. (Slecht weer of een tegenvallende opkomst valt niet onder overmacht!) Annulering door Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) heeft het recht om bij aantoonbare overmacht (zoals ziekte, overlijden, ongeval, autopech), met duidelijke opgave van redenen, een optreden te annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door hem reeds vooruit betaalde bedrag. Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) zal zich bij aantoonbare overmacht maximaal inspannen om een passende vervanging te vinden voor het geboekte optreden. Aan het wel of niet slagen van deze inspanning kunnen echter geen rechten ontleend worden. Bevoegdheid rechtbank:
Alle betwistingen zullen behandeld worden voor de vrederechter te Kontich respectievelijk de rechtbanken van Antwerpen.
Klachten en opmerkingen:
Klachten in verband met de levering van goederen en diensten of de uitvoering van het optreden moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden.
Aansprakelijkheidsbeperking:
In de overeenkomst staan alle gegevens zoals de datum, tijd, plaats, soort van optreden en eventuele speciale details. Indien de opdrachtgever van mening is dat informatie in de overeenkomsten offerte niet correct is dient de opdrachtgever deze schriftelijk te verbeteren en door te geven via mail. De afgesproken tijden voor het optreden zijn bindend.

Werkomgeving:
Voor de opbouw en voorbereidingstijd moeten we ongehinderd en zonder dat het publiek al in de optreed ruimte aanwezig ons werk kunnen verrichten. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van de door deelnemers of aanwezigen toegebrachte schade of diefstal van optreedmateriaal of kledingstukken van de artiest. Dit voor, na en tijdens het optreden.
Normale slijtage als gevolg van normaal gebruik aan materiaal van Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) is ten laste van Jan Cornelis (Tovenaar Nelius)
Opdrachtgever zorg voor een droge en veilige optreedruimte, tijdens, voor, en na het optreden alsook tijdens de afbouwtijd. Afhankelijk van de aard van het optreden is het niet altijd mogelijk om een optreden snel te verplaatsen bij plotselinge regen. Bij een optreden van meerdere uren achter elkaar (indien niet anders schriftelijk is overeen gekomen) heeft de artiest recht op gemiddeld 5 -10 minuten pauze per uur.
De artiest heeft recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid voor rekening van de opdrachtgever.
Direct na afloop van het optreden moet er de gelegenheid zijn om ongehinderd het materiaal te kunnen opruimen en inladen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is kan vooraf met Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) tegen meerkosten wachttijd worden overeengekomen die schriftelijk zal overeengekomen in de overeenkomst.
De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er een parkeergelegenheid is voor een bestelwagen van zes meter lang in de directe omgeving (maximaal ongeveer 100 meter) van de locatie waar het optreden plaatsvindt. Anders dient dit op voorhand gemeld te worden in de overeenkomst. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
Indien opdrachtgever of de verantwoordelijke ter plaatse in naam van de opdrachtgever de artiest verkeerde aanwijzingen geeft waar te parkeren waardoor een boete/wegsleping van voertuig zal de opdrachtgever hiervoor volledig aansprakelijk zijn en worden gesteld.
Auteurs- en Portretrecht: Het auteursrecht op de door Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) gemaakte optredens berusten bij Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) Informatie op de website van Jan Cornelis (Tovenaar Nelius), ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of videofragmenten), mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming Jan Cornelis (Tovenaar Nelius). Bij deelname aan de optredens van Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) gaan deelnemers in principe akkoord met eventueel gebruik van foto's van de activiteit ter promotie doeleinden. Mocht de organisator om wat voor reden dan ook niet willen dat een foto waar u of uw kind opstaat op de website van Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) te zien is laat het dan weten en ik vervang ik de foto graag door een andere. Frontstage fotograferen bij een optreden van Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) toegestaan. Video, film en geluidsopname voor eigen persoonlijk gebruik zijn enkel na overleg met Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) toegestaan.
Video-, en filmrecht:
Video-, film-, foto- en geluidsopnamen die tijdens de optredens door opdrachtgever of derden gemaakt worden dienen vrij en kosteloos ter beschikking te worden gesteld aan Jan Cornelis (Tovenaar Nelius). Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) heeft het recht om beeldmateriaal genomen tijdens een optreden van Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) en geplaatst op internet te downloaden en te gebruiken voor eigen promotie doeleinden.
Bij gebruik van muziek tijdens het optreden van Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) is het de organisator en/of de klant zijn taak om zich met Sabam in regel te stellen en de vergoedingen aan Sabam en soortgelijke te betalen. Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) spant zich in om zijn optredens naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Deelname aan een optredens van Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) is op eigen risico. Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Indien er een of meerdere bepalingen niet worden nagekomen, behoudt Jan Cornelis (Tovenaar Nelius) zich het recht voor om het optreden geen doorgang te laten vinden, of aan te passen, wat de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot betaling van het volledige overeengekomen honorarium

TOP